Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

tel. +48 (23) 696 55 73-75, fax +48 (23) 696 50 75

Dźwigary strunobetonowe

Dźwigary strunobetonowe należą do systemu konstrukcyjno-montażowego żelbetowych hal dla budownictwa przemysłowego, użyteczności publicznej i handlu. Produkujemy dźwigary o dowolnej geometrii, gabarytach oraz stopniu i rozmieszczeniu zbrojenia – wg indywidualnego projektu dostosowanego do potrzeb danej inwestycji.

Wykonywane są zgodnie z normami: PN-EN 13225 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Klasa betonu:
min. C35/45

Zbrojenie:
wg projektu technicznego